Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

                       internetového sprostredkovateľského portálu 

              „TEMOYA“

( ďalej len "Všeobecné obchodno-dodacie podmienky" alebo „VODP“)

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť TEMOYA s.r.o., so sídlom Haburská 24/A, 040 11 Košice-mestská časť Pereš, Slovenská republika, IČO:  53 784 006,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro , vl. č. 51612/V, je prevádzkovateľom elektronického portálu v troch jazykových mutáciách :  www.temoya.sk (slovenská varianta), www.temoya.fr (francúzska varianta) a www.temoya.com (anglická varianta) prostredníctvom ktorej obchodnej platformy sprostredkováva predaj produktov predávajúcich v prospech kupujúcich (ďalej len „sprostredkovateľ“) na Slovensku a v prípade záujmu predávajúcich i v zahraničí.

1.2.        Všeobecné obchodno-dodacie podmienky spoločnosti TEMOYA s.r.o. upravujú vzájomné práva a povinnosti strán pre sprostredkovanie predaja tovaru a služieb a pri predaji a kúpe tovaru a služieb prostredníctvom elektronického portálu www.temoya.sk, najmä  postup a podmienky spolupráce sprostredkovateľa s predávajúcim ako aj podmienky a postup pri objednaní tovaru a služieb, dodacie a platobné podmienky, reklamačné konanie a odstúpenie od kúpnej zmluvy pri predaji a kúpe tovaru. Každý predávajúci a každý kupujúci použitím a využitím elektronického portálu sprostredkovateľa svojou registráciou potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami sprostredkovateľského portálu, rozumie im, súhlasí s nimi a  zaväzuje sa nimi riadiť.

1.3.        Sprostredkovateľ nie je predávajúcim. Sprostredkovateľ realizuje činnosť zameranú výlučne na sprostredkovanie predaja a kúpy produktov a to na základe samostatnej dohody s predávajúcimi, ktorým sprostredkovateľ umožní prostredníctvom elektronického portálu - obchodnej platformy www.temoya.sk ktorú prevádzkuje, realizovať predaj ich produktov (tovar a služby), ktoré sú výsledkom tvorivej práce predávajúceho. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcimi a kupujúcimi.

 

2. Výklad pojmov

2.1.        Obchodná platforma www.temoya.sk je webová aplikácia sprostredkovateľa, ktorou tento umožňuje predávajúcim ponúkať svoj produkt, ktorý je výsledkom ich  tvorivej práce (nový a jedinečný, ručne vyrobený/spracovaný výrobok alebo predávajúcim vytvorená jedinečná služba) v prospech kupujúcich s cieľom uľahčiť stranám začatie priamych transakcií medzi sebou.  Sprostredkovateľ prostredníctvom svojho webového prehliadača vyvíja činnosť smerujúcu k vytvoreniu čo najväčšieho počtu príležitostí na uzatvorenie kúpno-predajných zmlúv medzi predávajúcimi a kupujúcimi.

  1. Stránky sú webová aplikácia Sprostredkovateľa na adrese www.temoya.sk (tiež www.temoya.frwww.temoya.com)  a tiež stránky, kde v prípade záujmu predávajúceho zabezpečí sprostredkovateľ predávajúcemu možnosť ponúkať produkt, ktorý je výsledkom jeho  tvorivej práce (nový a jedinečný, ručne vyrobený/spracovaný výrobok alebo predávajúcim vytvorená jedinečná služba) v zahraničí a to najmä www.eBay.comwww.amazon.com
  2. Predávajúci je podnikateľský subjekt (SZČO alebo právnická osoba) alebo fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý má záujem o sprostredkovanie ponuky a predaja svojho jedinečného tovaru alebo služieb, ktoré produkty sú výsledkom tvorivej práce predávajúceho a to  prostredníctvom sprostredkovateľa.

Predávajúci výslovne vyhlasuje, že na stránkach a  obchodnej platforme sprostredkovateľa ponúka a predáva len produkt, ktorý vytvoril, alebo ku vytvoreniu osobne prispel, ktorého je vlastníkom, oprávneným držiteľom a užívateľom, že na ponúkanom a predávanom produkte neviaznu žiadne práva tretích osôb a že predávajúci má nespochybniteľné právo tento produkt scudziť (predať). 

Predávajúci je povinný pri zadaní svojej ponuky uviesť tretím osobám svoje správne, úplné a pravdivé údaje, identifikačné údaje, ako aj pravdivo všetky podstatné údaje o ponúkanom tovare a službách. 

 

  1. Kupujúci je  podnikateľský subjekt (SZČO alebo právnická osoba) alebo fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá prostredníctvom obchodnej platformy sprostredkovateľa uzavrie s Predávajúcim kúpnu zmluvu. 

Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

  1. Spotrebiteľom je  akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri kúpe tovaru alebo služieb koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti
  2. Užívateľ je každý, kto využije Stránky a Obchodnú platformu Sprostredkovateľa v súlade s VODP
  3. Užívateľský účet – je administrátorom vytvorené webové rozhranie, ktoré jednoznačne vymedzuje oprávneného užívateľa a jeho pracovné prostredie, a ktoré je chránené heslom zvoleným užívateľom
  4. Webové rozhranie – je  súbor opatrení, ktoré v niektorých smeroch obmedzuje funkčnosť a možnosti Užívateľa v rámci webovej aplikácie  Obchodnej platformy sprostredkovateľa
  5. Osobné údaje sú údaje Užívateľa chránené zákonom o ochrane osobných údajov
  6. Užívateľské údaje sú všetky údaje o Užívateľovi zahrnujúce osobné údaje a ďalšie údaje týkajúce sa najmä histórie jeho obchodných transakcií a nákupných preferencií.
  7. Tovar (alebo aj „produkt“) sú výrobky alebo služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom obchodnej platformy sprostredkovateľa Predávajúcimi na jeho webových stránkach ku kúpe bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich

3. Identifikačné údaje

3.1        Prevádzkovateľom elektronického portálu www.temoya.sk, prostredníctvom ktorej obchodnej platformy sprostredkováva predaj produktov predávajúcich v prospech kupujúcich (ďalej len „sprostredkovateľ“) na Slovensku a v prípade záujmu predávajúcich i v zahraničí je obchodná spoločnosť TEMOYA s.r.o., so sídlom Haburská 24/A, 040 11 Košice-mestská časť Pereš, Slovenská republika, , IČO: 53 784 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro , vl. č. 51612/V 

 

3. 2 Kontaktné údaje

adresa: TEMOYA s.r.o.

webová stránka: www.temoya.sk ; www.temoya.fr; www.temoya.com

kontaktná osoba: Ing. Adriana Temkovitz

tel. číslo: +421918440012

e-mail: temoya.at@gmail.com

 

3.3 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35

040 65 Košice

 

  1. Alternatívne riešenie sporov

a)  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

b)   Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. O alternatívnom spôsobe riešenia spotrebiteľských sporov v platnom znení môže od strán za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z O alternatívnom spôsobe riešenia spotrebiteľských sporov v platnom znení. 

c)    Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). 

Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  1. Právna úprava

Právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim a právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia 

a ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a to najmä 

 

 

 

Článok II

Predávajúci a predaj

 

 1. Ak má Predávajúci záujem o využitie Stránok Sprostredkovateľa, zaregistruje sa na adrese www.temoya.sk a založí si svoje užívateľské konto. Každý Predávajúci môže mať iba jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicity má Sprostredkovateľ právo duplicitné konto deaktivovať.
 2. V prípade záujmu Predávajúceho sú pri registrácii Predávajúceho na stránke www.temoya.sk vytvorené aj kontá v jazykových mutáciách www.temoya.fr (francúzska varianta) a www.temoya.com (anglická varianta), pričom kontaktné a prihlasovacie údaje Predávajúceho sú rovnaké.  Predávajúci má zároveň možnosť požiadať Sprostredkovateľa o zaradenie predaja svojich produktov do katalógov  stránky www.eBay.com alebo/a  www.amazon.com.
 3. Údaje, ktoré poskytne Predávajúci Sprostredkovateľovi pri registrácii a vytvorení užívateľského konta slúžia len pre potreby Sprostredkovateľa a sú neverejné s výnimkou údajov Predávajúceho slúžiacich ako kontaktné údaje pre Kupujúceho pre a pri uzavretí kúpnej zmluvy (ktoré údaje sú v registračnom formulári vyznačené a to obchodné meno Predávajúceho a jeho plné kontaktné údaje)
 4. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať Sprostredkovateľovi o svojej osobe a o tovare a službách, ktoré budú zaradené do ponuky predaja prostredníctvom stránok Sprostredkovateľa výhradne iba pravdivé a úplné informácie.
 5. Predávajúci sa zaväzuje pri predaji  svojich produktov riadiť  týmito VODP (a to vrátane reklamačného poriadku a odstúpenia od kúpnej zmluvy) ako aj samostatne uzatvorenými zmluvnými podmienkami v  Zmluve o spolupráci a sprostredkovaní predaja prostredníctvom obchodnej platformy www.temoya.sk  uzavretej medzi Predávajúcim a Sprostredkovateľom (ďalej len „Zmluva“) pri zriadení užívateľského konta, najneskôr do 5 pracovných dní od zriadenia užívateľského konta. Bez uzavretia Zmluvy nemá Predávajúci právo využívať služby a obchodnú platformu Sprostredkovateľa a Sprostredkovateľ môže jeho užívateľské konto deaktivovať.
 6. Vytvorením užívateľského konta a podpisom Zmluvy vzniká Predávajúcemu právo využívať obchodnú platformu a stránky Sprostredkovateľa na ponuku a predaj svojho produktu a Sprostredkovateľovi povinnosť obchodnú platformu a stránky Predávajúcemu sprístupniť. Sprostredkovateľ má právo na odmenu/províziu iba zo skutočne realizovaného predaja produktov Predávajúceho prostredníctvom obchodnej platformy. Predávajúcemu nevzniká povinnosť úhrady finančnej odmeny, ak nič nepredá.
 7. Kúpno-predajný vzťah vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Sprostredkovateľ nie je účastníkom kúpno-predajnej zmluvy. Predávajúci je na základe objednávky Kupujúceho povinný tomuto riadne a včas objednaný produkt dodať a Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný produkt riadne prevziať a zaplatiť zaň  Predávajúcemu (prostredníctvom Platobnej brány Sprostredkovateľa) dojednanú kúpnu cenu
 8. Predávajúci sa zaväzuje s Kupujúcim komunikovať iba prostredníctvom stránok Sprostredkovateľa, komunikácia a predaj produktov mimo obchodnej platformy sprostredkovateľa (za účelom obísť obchodnú platformu sprostredkovateľa) sa považuje za hrubé porušenie VODP a Zmluvy a Sprostredkovateľ má právo pre tento prípad účet Predávajúceho deaktivovať. 
 9. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť z ponuky Stránok tovar alebo služby, u ktorých Predávajúci preukázateľne neuviedol a zamlčal pravdivé a úplné informácie, ktoré Predávajúci nemá oprávnenie scudzovať, pochádza z nelegálneho zdroja alebo na ňom viaznu práva tretích osôb. Tiež produkty ktoré nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám a normám platným na území Európskej únie, ktoré sú hanlivého alebo urážlivého charakteru, slúžia na podnecovanie násilia a nenávisti, alebo ohrozujú mravnosť,  teda  produkty nevhodné v akomkoľvek zmysle slova.  O nevhodnosti produktu rozhoduje Sprostredkovateľ.

  7.  Pri opakovanom porušení VODP a Zmluvy  zo strany Predávajúceho je Sprostredkovateľ       

        oprávnený účet Predávajúceho deaktivovať. 

  8.  Predávajúci je zodpovedný  za poskytnutie pravdivých a úplných   informácií  o produkte

       o jeho používaní, o jeho vlastnostiach, ako aj za  úplný opis rizika, ktoré prípadne produkt 

môže predstavovať.

  9.   Predávajúci   je   povinný   sa  pri  každej   zverejnenej ponuke   svojho  produktu presne 

        identifikovať a to uvedením svojich identifikačných údajov (obchodné meno, sídlo alebo

        bydlisko, IČO, kontaktné telefónne číslo, email, kontaktná osoba).

        Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinnosti pri kúpe a predaji

        tovaru, za plnenie povinností medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi a ani za žiadnu škodu

        ktorá by z tohto zmluvného vzťahu (kúpno-predajný) vznikla zmluvným stranám.

 1. Predávajúci je plne zodpovedný voči Sprostredkovateľovi za prípadné škody, ktoré tomuto vzniknú v súvislosti s porušením vlastníckych, autorských, užívacích a iných práv a povinností Predávajúceho súvisiacich s predajom a kúpu produktu prostredníctvom  obchodnej platformy Sprostredkovateľa, ak toto porušenie zavinil Predávajúci.
 2. Potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúci potvrdzuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil a súhlasí s týmito VODP ako aj reklamačným poriadkom, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou. Tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke Sprostredkovateľa

 

 

 

Článok III

Kupujúci a Objednávka

 

 1. Ak má Kupujúci záujem o využitie Stránok Sprostredkovateľa nemusí byť registrovaným užívateľom. Pre ľahšie realizovanie nákupov sa Kupujúci môže zaregistrovať na adrese www.temoya.sk (alebo www.temoya.fr, alebo www.temoya.com), pričom kontaktné a prihlasovacie údaje Kupujúceho sú rovnaké  a založiť si tak svoje užívateľské konto. Každý Kupujúci  môže mať iba jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicity má Sprostredkovateľ právo duplicitné konto deaktivovať.
 2. Kupujúci realizuje nákup tovaru prostredníctvom stránok Sprostredkovateľa a to  výberom produktu, jeho množstva, výberom spôsobu úhrady, výberom spôsobu doručenia a vyplnením svojich identifikačných a kontaktných údajov – ktoré všetky skutočnosti tvoria obsah elektronickej objednávky Kupujúceho.
 3. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho
 4. Odoslanie objednávky je považované za návrh kúpnej zmluvy. Objednávky je možné realizovať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka na stránkach Sprostredkovateľa
 5. Kupujúci prostredníctvom stránok a obchodného portálu vstupuje do priameho zmluvného vzťahu s Predávajúcim (nie so Sprostredkovateľom). 
 6. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil a súhlasí s týmito VODP ako aj reklamačným poriadkom, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou. Tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke Sprostredkovateľa.
 7. Sprostredkovateľ umožňuje Kupujúcemu na svojich stránkach vybrať si produkty viacerých Predávajúcich, odoslať objednávku viacerým Predávajúcim. Ak si v rámci jedného nákupu Kupujúci objedná viac druhov tovaru od viacerých Predávajúcich, kúpnu cenu je možné uhradiť naraz jednou platbou a to prostredníctvom Platobnej brány Sprostredkovateľa. Za rozúčtovanie platieb pre tento prípad zodpovedá jednotlivým Predávajúcim Sprostredkovateľ. 

 

 

Článok IV

                                                     Kúpna zmluva

 

 1. Odoslanie objednávky je považované za návrh kúpnej zmluvy. Objednávky je možné realizovať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka na stránkach Sprostredkovateľa 
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, , kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa), pri obchodnom mene: IČO, DIČ
  2. Kód objednávaného tovaru a  popis;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Dodanie tovaru (deň), ak sa Kupujúci chce dohodnúť s Predávajúcim samostatne
  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Sprostredkovateľ sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.  
 5. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. 
 6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Sprostredkovateľa. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na jeho e-mailovú adresu, alebo/aj Sprostredkovateľa na emailovú adresu Sprostredkovateľa    info@temoya.sk   a to bez zbytočného odkladu
 7. Sprostredkovateľ umožňuje Kupujúcemu na svojich stránkach vybrať si produkty viacerých Predávajúcich, odoslať objednávku viacerým predávajúcim. Ak si v rámci jedného nákupu Kupujúci objedná viac druhov tovaru od viacerých predávajúcich, kúpnu cenu je možné uhradiť naraz jednou platbou a to prostredníctvom Platobnej brány Sprostredkovateľa. Za rozúčtovanie platieb pre tento prípad zodpovedá jednotlivým Predávajúcim Sprostredkovateľ. 
 8. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne najneskôr do  30  pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy (potvrdenia elektronickej objednávky v systéme). 
 9. Kupujúci sa zaväzuje tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a dopravné, ak povinnosť zaplatiť dopravné  vyplýva z Kúpnej zmluvy. 
 10. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. 
 11. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VODP a príslušných právnych predpisov.
 12. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené prepravnou spoločnosťou (kuriérom).
 13. Sprostredkovateľ   nie   je   zmluvnou   stranou zmluvného vzťahu   založeného    medzi Predávajúcim a Kupujúcim a preto nezodpovedá za plnenie z   tejto   zmluvy   ani   za Predávajúceho ani za Kupujúceho. Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady Produktov ponúkané a predávané Predávajúcim, za tieto vady zodpovedá výlučne Predávajúci. Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi podľa všeobecných platných právnych predpisov (ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a v prípade Kupujúcich, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka v platnom znení). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za činnosť ani za produkt Predávajúceho (napríklad za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby, riadnym dodaním tovaru či poskytnutím služby sa rozumie najmä ich akosť, rozsah a úplnosť). Sprostredkovateľ nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím produktu a neposkytuje žiadnu záruku za kvalitu, bezpečnosť, akosť a inú vlastnosť tovaru, ktorý je predmetom kúpy a predaja. Informácie o cenách, zárukách, dodacích lehotách a iných bližších informáciách k predávaným produktom sú poskytované predávajúcimi a sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť.

                                                    Článok V

Zrušenie objednávky

 

 1. Kupujúci má právo zrušiť elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
 1. V prípade objednávky na dobierku (UPOZORNENIE: možnosť dodania tovaru dobierkou je výlučne len pre objednanie a dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky), ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.
 2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

 

 

 

Článok VI

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľom je  akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri kúpe tovaru alebo služieb koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku   alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa 
  1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  2. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode  a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho prostredníctvom formulára zverejneného na elektronickom portáli Sprostredkovateľa a to www.temoya.sk/odstúpenieodzmluvy, ktorý formulár je vždy doručovaný Predávajúcemu a  Sprostredkovateľovi, alebo aj odstúpením  v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči tak, že odstúpenie doručí Predávajúcemu a na vedomie aj Sprostredkovateľovi
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 2 tejto časti VODP.  
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Sprostredkovateľa, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.  
 7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho, alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže tovar vyzdvihnúť aj osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 8. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný (vrátane kompletnej dokumentácie, ak bola súčasťou dodania) nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku nie je predávajúci povinný prevziať.  
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby predtým, ako je doručený tovar Predávajúcemu, s výnimkou prípadu že Predávajúci vyzdvihne tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
 10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  
 11. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.   
 12. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. 
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:
  a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
  b) náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 
 14. Ustanovenia článku IV VODP neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa 
 15. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od Zmluvy a čl. VII Záručné podmienky a servis týchto VODP. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII

Záručné podmienky a záručná doba

 

 1. Na dodávaný nový tovar je Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa vždy poskytnutá Predávajúcim záručná doba 24 mesiacov, na použitý tovar je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov. Jednotlivými Predávajúcimi môže byť na jednotlivý tovar poskytovaná aj dlhšia záručná doba.  Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, alebo zjednodušený daňový doklad, ktorý slúži Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné tovar priamo u Predávajúceho a to len tovar zakúpený u tohto Predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvod reklamácie a doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.
 5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.temoya.sk  
 7. Záruka za akosť Tovaru pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Dĺžku záručnej doby tovaru pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie Predávajúci. Ak distribútor alebo výrobca poskytuje záruku za akosť Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, použijú sa tieto VODP primerane. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka
 8. Sprostredkovateľ poskytne akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosti pri sprostredkovaní vybavenia reklamácie ako pre stranu Predávajúceho tak pre stranu Kupujúceho.

 

 

 

 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 

 1. Sprostredkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Predávajúceho alebo Kupujúceho ako tretích osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Registráciou alebo/a Objednaním tovaru prostredníctvom obchodnej platformy Sprostredkovateľa, Predávajúci a  Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Sprostredkovateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Sprostredkovateľa.
 2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Predávajúceho alebo Kupujúceho v rozsahu najmä: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, bydlisko. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Predávajúci a Kupujúci, že boli na túto skutočnosť upozornení a súhlasia so spracúvaním  údajov, ktoré Sprostredkovateľovi poskytli.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje  v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktné údaje ako telefónne číslo, mailová adresa,  adresu bydliska/adresu doručenia, poskytoval a sprístupňoval Predávajúcim, od ktorých si Kupujúci kupuje tovar a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Predávajúceho a aj Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ informuje Kupujúceho, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 4. Predávajúci súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje  v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno, kontaktné údaje ako telefónne číslo, mailová adresa, adresu bydliska/sídlo, bankové spojenie, poskytoval a sprístupňoval Kupujúcim, ktorí si od Predávajúceho kupujú tovar a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ informuje Predávajúceho, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy
 5. Predávajúci a aj Kupujúci udeľujú svoj súhlas so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa  súvisiacich so službami Sprostredkovateľa. Súhlas  platí až do doby, kým tento súhlas Predávajúci alebo Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 6. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hosťovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.
 7. Ďalšie Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov – link kde sa prekliknú

 

 

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 

 1. Obchodné podmienky internetového sprostredkovateľského portálu „TEMOYA“ sú záväzné pre jeho všetkých užívateľov.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim, alebo Kupujúcim, zmluvné vzťahy medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi bližšie vo VODP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 3. Aj v prípade, ak je registrovaný užívateľ internetového sprostredkovateľského portálu „TEMOYA“ občanom iného štátu než Slovenskej republiky, právne vzťahy vznikajúce na temoya.sk sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodno-dodacie podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodno-dodacích podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Sprostredkovateľa. Právne vzťahy strán sa spravujú vždy všeobecnými obchodno-dodacími podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
 5. Obchodné podmienky internetového sprostredkovateľského portálu „TEMOYA“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ..............

 

 

V Košiciach, dňa