Reklamácie

Reklamačný poriadok

internetového sprostredkovateľského portálu

                 „TEMOYA“

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok internetového sprostredkovateľského portálu „TEMOYA“ http://temoya.sk/obchodne-podmienky  a je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z.   o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákony o ochrane spotrebiteľa“). 

 

Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetových stránkach elektronického portálu www.temoya.sk (slovenská varianta), www.temoya.fr (francúzska varianta) a www.temoya.com (anglická varianta) prostredníctvom ktorej obchodnej platformy sprostredkováva obchodná spoločnosť TEMOYA s.r.o., so sídlom Haburská 24/A, 040 11 Košice-mestská časť Pereš, Slovenská republika, IČO: 53 784 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Sro , vl. č. 51612/V predaj produktov Predávajúcich v prospech Kupujúcich (ďalej len „sprostredkovateľ“) na Slovensku a v prípade záujmu predávajúcich i v zahraničí a je dostupný pre každého užívateľa sprostredkovateľského portálu.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke Sprostredkovateľa a upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s  Predávajúcim prostredníctvom sprostredkovateľského internetového obchodu.

 

Sprostredkovateľ poskytne akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosti pri sprostredkovaní vybavenia reklamácie ako pre stranu Predávajúceho tak pre stranu Kupujúceho.

 

Kupujúcim  je:

    1. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) 

ako aj

    1. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. 

 

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Záruka za akosť Tovaru pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Dĺžku záručnej doby tovaru pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie Predávajúci. Ak distribútor alebo výrobca poskytuje záruku za akosť Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, použijú sa tieto VODP primerane. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka

 

Predávajúcim je 

  1. fyzická osoba nepodnikateľ,

ako aj 

  1. podnikateľský subjekt (SZČO alebo právnická osoba) 

ktorí majú záujem o sprostredkovanie ponuky a predaja svojho jedinečného tovaru alebo služieb, ktoré produkty sú výsledkom ich tvorivej práce a to  prostredníctvom Sprostredkovateľa

Predávajúci prostredníctvom internetového sprostredkovateľského portálu „TEMOYA“ sa zaväzuje pri predaji  svojich produktov riadiť  VODP (a to vrátane reklamačného poriadku a odstúpenia od kúpnej zmluvy) a všetky povinnosti v nich stanovené rešpektovať a plniť.

 

Sprostredkovateľ   nie   je   zmluvnou   stranou zmluvného vzťahu   založeného    medzi Predávajúcim a Kupujúcim a preto nezodpovedá za plnenie z   tejto   zmluvy   ani   za Predávajúceho ani za Kupujúceho. 

Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady Produktov ponúkané a predávané Predávajúcim, za tieto vady zodpovedá výlučne Predávajúci. Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi podľa všeobecných platných právnych predpisov (ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a v prípade Kupujúcich, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka v platnom znení). 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za činnosť ani za produkt Predávajúceho (napríklad za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby, riadnym dodaním tovaru či poskytnutím služby sa rozumie najmä ich akosť, rozsah a úplnosť). Sprostredkovateľ nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím produktu a neposkytuje žiadnu záruku za kvalitu, bezpečnosť, akosť a inú vlastnosť tovaru, ktorý je predmetom kúpy a predaja. Informácie o cenách, zárukách, dodacích lehotách a iných bližších informáciách k predávaným produktom sú poskytované predávajúcimi a sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť.

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice

 

 

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád, bez akýchkoľvek práv tretích osôb a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má všetky vlastnosti, ktoré ako Predávajúci uviedol na sprostredkovateľskom portály „TEMOYA“  a aj za to, že Tovar možno použiť na  účel,  ktorý ako Predávajúci uviedol na sprostredkovateľskom portály „TEMOYA“ pri propagácii svojho tovaru

2. Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu pokiaľ je doručený tovar iného typu alebo v prípadoch doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo doručenia tovaru v poškodenom obale alebo pri doručení tovaru bez príslušných dokladov.

3. Pokiaľ dôjde k doručeniu poškodeného tovaru, alebo tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou Kupujúcemu, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

 

Článok 4

Lehota na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ Predávajúci neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je prípadne vyznačená v záručnom liste priloženom k tovaru. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom.

2. Reklamáciu  kupujúci uplatní u Predávajúceho bez zbytočného odkladu písomne spolu so zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho uvedenú na sprostredkovateľskom portály „TEMOYA“. Písomná forma je zachovaná, ak je Reklamácia uskutočnená elektronicky emailom na kontaktnej emailovej adrese Predávajúceho (konto Predávajúceho) zverejnenej na sprostredkovateľskom portály „TEMOYA“. Reklamáciu doporučuje Sprostredkovateľ zaslať na vedomie  aj na jeho emailovú adresu  a to info@temoya.sk , aby Sprostredkovateľ  mohol byť v prípade potreby pri riešení reklamácie Predávajúcim súčinný obom stranám.

3. Kupujúci je povinný dôveryhodným spôsobom doložiť, že tovar bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu (faktúry) o zakúpení výrobku a/alebo riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený).

4. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

5. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

4. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. 

 

Článok 5

Poučenie Kupujúceho o rozsahu zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru

 

1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné odstránenie.

 2. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň dvakrát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň dvoch súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.

 3. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

 4. Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

5. V prípade predaja použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

6. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ  táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:

7. Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Tento  dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. 

8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

9. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

Článok 6

Reklamácie

1. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 2. Reklamácia nebude uznaná v prípade:

3. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 

Článok 7

Súčinnosť kupujúceho

 

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady. Kupujúci berie na vedomie, že ak Predávajúcemu neposkytne súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie,  lehoty na vybavenie reklamácie sa adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom  požadovanú súčinnosť Kupujúci neposkytol.

 

Článok 8

Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

 

 

Článok 9

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Tento reklamačný poriadok je platný od ........................

 

 

 

TEMOYA s.r.o.